آیا عدالت ترمیمی نیازمند قانون خاص است؟

آیا عدالت ترمیمی نیازمند قانون خاص است؟

 اخبار مالی- عدالت ترمیمی به عنوان عدالت موازی و مکمل عدالت کیفری، وظیفه حمایت از قربانیان جرم (یا تخلف از مقررات حرفه ای) و باز اجتماعی کردن و اصلاح مرتکبان را بر عهده دارد.