صدور کارت هدیه به صورت غیر حضوری
در راستای گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی در بانک آینده؛

صدور کارت هدیه به صورت غیر حضوری

اخبار مالی- کارت هدیه از طریق دستگاه‌های کیوسک یا نوبانک (VTM) در شبانه روز 5 کارت هدیه دریافت کنند.