هدف‌گذاری بانک ایران‌زمین برای جایگاه اول بانکداری دیجیتال

هدف‌گذاری بانک ایران‌زمین برای جایگاه اول بانکداری دیجیتال

اخبار مالی-هدف‌گذاری بانک ایران‌زمین از ایجاد فراز حذف کامل کارکرد شعب به‌عنوان جایگاه ارائه خدمات بانکی است، به‌طوری‌که خدمات بانکی همچنان به‌طور کامل به مشتریان عرضه شود و حذف شعب کمبودی در کیفیت و کمیت خدمات ایجاد نکند.