حمایت بانک ایران زمین از طرح های اجتماعی و محیط زیستی

حمایت بانک ایران زمین از طرح های اجتماعی و محیط زیستی

اخبار مالی- با توجه به رو به رو شدن جهان با ویروس کرونا بانک ایران زمین تلاش کرد تا با حمایت های مالی در راه اندازی خط تولید واکسن داخلی کووایران برکت در جلوگیری از پیشروی این بیماری نقش خود را به عنوان یک نهاد انسانی ایفا کند.