تقدیر از خدمات بانک ایران زمین در راستای تولید واکسن کرونای کوبرکت
با حضور معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) صورت گرفت؛

تقدیر از خدمات بانک ایران زمین در راستای تولید واکسن کرونای کوبرکت

اخبار مالی- معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در جلسه ای که با حضور ریاست هیات مدیره و مدیرعامل بانک ایران زمین برگزار شد از حمایت بانک ایران زمین که با ارائه دستگاه های ساخت واکسن در راه اندازی خط تولید واکسن کو برکت مشارکت کرده بود، تقدیر شد.