دامنه کاربرد تنخواه کارت رفاه افزایش یافت
با هدف جلب رضایت مشتریان :

دامنه کاربرد تنخواه کارت رفاه افزایش یافت

اخبار مالی- با هدف جلب رضایت مشتریان، دامنه کاربرد خدمت الکترونیک جدید بانک رفاه کارگران مبتنی بر بهبود فرآیندهای مرتبط با خدمات رفاه کارت، افزایش یافت.