مجمع عمومی بانک شهر به زمان دیگری موکول شد
به دلیل عدم احراز حد نصاب سهامداران؛

مجمع عمومی بانک شهر به زمان دیگری موکول شد

اخبار مالی- به دلیل عدم احراز حد نصاب سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک شهر، این جلسه رسمیت نیافت و برگزاری آن به زمان دیگری موکول شد.