حمایت بانک صادرات از اقتصاد و تولید خراسان‌جنوبی با تمام توان
مدیرعامل بانک صادرات ایران تاکید کرد:

حمایت بانک صادرات از اقتصاد و تولید خراسان‌جنوبی با تمام توان

اخبار مالی: مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: بانک صادرات ایران از تمامی ظرفیت‌های موجود و قانونی خود برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در استان خراسان‌جنوبی و کمک به اقتصاد مردم این منطقه استفاده خواهد کرد.