احیای واحدهای تولیدی بزرگ با تسهیلات بانک ملی
با پرداخت یک هزار و 503 میلیارد ریال تسهیلات صورت گرفت:

احیای واحدهای تولیدی بزرگ با تسهیلات بانک ملی

اخبار مالی- بانک ملی ایران با هدف مساعدت برای حل مشکلات و احیاء واحدهای تولیدی بزرگ به عنوان پیشران عرصه صنعت و تولید کشور، بالغ بر یک هزار و 503 میلیارد ریال تسهیلات به سه واحد بزرگ صنعتی استان سمنان پرداخت کرده است.