تداوم صدر نشینی بیمه آسیا در بازار سرمایه
درچهار ماهه اول سال 1400 رقم خورد؛

تداوم صدر نشینی بیمه آسیا در بازار سرمایه

اخبار مالی- بیمه آسیا با تولید پرتفوی بالا درچهار ماهه اول سال 1400 و مدیریت صحیح ریسک و کنترل مناسب نسبت خسارت، تداوم صدر نشینی خود را در بازار سرمایه تجدید کرد.