جزئیات طرح افزایش نرخ بازده ای سرمایه گذاری بیمه های عمر
معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه ایران تشریح کرد؛

جزئیات طرح افزایش نرخ بازده ای سرمایه گذاری بیمه های عمر

اخبار مالی- بیمه ایران نوعی بیمه عمر جدید با حداقل پوشش های اضافی که در آن به تمایل بیمه گذاران با اهداف سرمایه گذاری پاسخ داده شود، طراحی کرده که این بیمه نامه یا به عبارتی «بیمه زندگی به شرط حیات» در آینده نزدیک به متقاضیان ارائه خواهد شد.