جذب پرتفوی مویرگی از برنامه‌های بیمه تجارت‌نو
مدیر شعبه شرکت بیمه تجارت‌نو در استان همدان؛

جذب پرتفوی مویرگی از برنامه‌های بیمه تجارت‌نو

اخبار مالی-درحال حاضر ۲۱ نماینده بیمه تجارت‌نو دراستان همدان فعالیت می‌کنند اما با هدف تکمیل پوشش جغرافیایی و جذب پرتفوی مویرگی حتی در مناطق محروم و براساس برنامه ریزی‌های انجام شده تلاش می‌کنیم تا تعداد نمایندگان را درسطح این استان به ۶۰ نمایندگی برسانیم.