بیمه شده های بدون کارفرما بخوانند
تصویب ایین نامه اجرایی معافیت ها

بیمه شده های بدون کارفرما بخوانند

اخبار مالی- آیین نامه نحوه معافیت‌های بیمه‌ای بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی براساس دهک‌های درآمدی مصوبه گرفت.