برآورد تورم ۷۰ درصدی  از سوی بانک مرکزی

برآورد تورم ۷۰ درصدی از سوی بانک مرکزی

اخبار مالی- بررسی ها نشان می دهد برآورد بانک مرکزی از شاخص ضمنی قیمت با برآورد مرکز آمار از تورم مصرف کننده اختلاف چشم گیری دارد. بر اساس آمار بانک مرکزی تغییر قیمت نزدیک به 70 درصد بوده است.