برنامه های وزیر نفت برای میادین از رده تولید خارج شده چیست؟
به دنبال افت فشار میادین؛

برنامه های وزیر نفت برای میادین از رده تولید خارج شده چیست؟

اخبار مالی- با استفاده از میادین نفتی و گازی، این میادین افت فشار و کاهش تولید رو به رو می شوند و در حال حاضر میادین کشور با افت فشار روبه رو شده اند و کاهش سرمایه گذاری نیز در کنار این موضوع موجب کاهش تولید این میادین شده است.