سود پرداختی به سپرده گذاران ۵۰ درصد رشد داشت
مجمع عمومي عادي سالانه بانك كارآفرين برگزار شد

سود پرداختی به سپرده گذاران ۵۰ درصد رشد داشت

اخبار مالي-در حال حاضر بانك كار آفرين از نظر سود بانكي يك بانك هزار ميليارد توماني است و به طور قطع در سال هاي آينده نيز اين اعداد دوباره تكرار خواهد شد.