خدمات زیست محیطی به محصولات بیمه اضافه شد
در آمریکا؛

خدمات زیست محیطی به محصولات بیمه اضافه شد

اخبار مالی- چارلز تیلور، ارائه دهنده خدمات بیمه درآمریکا، بخش جدیدی را راه اندازی کرده که متمرکز بر ارائه خدمات زیست محیطی پیش از بروز خطر و یا حتی پس از وقوع ضرر است.