صندوق ملی محیط زیست ترک فعل کرده است
در گزارش دیوان حسابرسی اعلام شد:

صندوق ملی محیط زیست ترک فعل کرده است

اخبار مالی- راه اندازی صنایع آب بر که اغلب در حوزه فلزات و معادن است، بیشترین مصرف آب را در پی دارد که این امر بعضاً بدون در نظر گرفتن اقلیم و جغرافیای بومی مناطق رقم می خورد و می تواند نابودی منابع آبی را در پی داشته و خشکسالی را تسریع نماید.