شرکت های حمل ریلی جزئی از إوب آهن اصفهان هستند
نمایندگان شرکت های ریلی و راه اهن؛

شرکت های حمل ریلی جزئی از إوب آهن اصفهان هستند

اخبار مالی- در جلسه تعاملی ذوب اهن اصفهان با شرکت های حمل ریلی کشور و نمایندگان شرکت راه آهن، نمایندگان حاضر، خود را جزیی از زنجیره تولید این شرکت دانستند و فارغ از هرگونه کمبود و حاشیه ای با ذوب آهن اعللام همکاری کردند.