عزل مسئول بخش مبارزه با پولشویی سخت تر شد
با ابلاغ احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات

عزل مسئول بخش مبارزه با پولشویی سخت تر شد

اخبار مالی- بر اساس تازه ترین آیین نامه بانک مرکزی ج.ا.ایران  عزل مسئول واحد مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم مؤسسه اعتباری پیش از پایان اعتبار حکم صلاحیت تخصصی وی صرفا در صورت تحقق شرایط مقرردر ماده (2۱) دستورالعمل، میسر خواهد بود.