مجمع عمومی ملل برگزار نشد
به دلیل عدم حصول به حد نصاب قانوني؛

مجمع عمومی ملل برگزار نشد

اخبار مالی- مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اعتباری ملل به دلیل عدم حصول به حد نصاب قانوني به زمان دیگری موکول شد.