گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست ذوب اهن صادر شد
برای باری دیگر؛

گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست ذوب اهن صادر شد

اخبار مالی- ممیزی خارجی سیستم مدیریت محیط زیست ذوب آهن اصفهان مطابق با استاندارد ISO 14001:2015 توسط تیم ممیزی موسسه SGS دوم الی چهارم مرداد ماه سال جاری انجام شد و پس از بررسی های صورت گرفته توسط تیم ممیزی، گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست ذوب اهن صادر شد.