از پیش‌بینی پذیری اقتصادی تا رسیدن به اهداف سرمایه‌گذاری
عضو شورای عالی بورس مطرح کرد:

از پیش‌بینی پذیری اقتصادی تا رسیدن به اهداف سرمایه‌گذاری

اخبار مالی- پیش‌بینی پذیری اقتصاد، زنجیره به‌هم پیوسته‌ای از عوامل و مؤلفه‌های متعدد است که از طریق آن بازارها می‌توانند افزون بر رسیدن به ثبات بیشتر، توسعه یابند و بازیگران این بازارها نیز با داشتن چشم‌انداز روشن، با آسودگی وارد بازار شوند و به اهداف سرمایه‌گذاری خود برسند.