احتمال تخصیص یارانه به گندم کاران وجود دارد
در صورت رشد تورم؛

احتمال تخصیص یارانه به گندم کاران وجود دارد

اخبار مالی- قیمت فعلی خرید تضمینی گندم 7 هزار و 500 تومان است که در صورت رشد تورم احتمال تخصیص یارانه به گندم کاران برای ادامه تولیدات این محصول در کشور وجود دارد.