کوره های سیمان جانی دوباره خواهند گرفت
با تامین برق از پنج شنبه این هفته؛

کوره های سیمان جانی دوباره خواهند گرفت

اخبار مالی- با وعده وزارت نیرو، از پنج شنبه این هفته سیمانی ها می توانند از میزان بیشتری برق بهره مند شوند و تولیدات خود را افزایش دهند.