تأمین مالی ۱۱۷ هزار میلیارد تومانی از فرابورس در سال جاری

تأمین مالی ۱۱۷ هزار میلیارد تومانی از فرابورس در سال جاری

اخبار مالی-از ابتدای سال جاری تا کنون به روش‌های گوناگون عرضه اولیه انتشار اسناد خزانه و پذیره‌نویسی و نیز افزایش سرمایه شرکت‌ها در مجموع 117 هزار میلیارد تومان تأمین مالی برای شرکت‌ها و دولت در فرابورس ایران انجام شد.