چه کسانی باید مالیات سبز بپردازند؟
جامعه باید دین خود را به محیط زیست ادا کند

چه کسانی باید مالیات سبز بپردازند؟

هرگونه بهره‌برداری از طبیعت، چون باعث کاهش منابع ملی گردیده و هم دارای هزینه است، ارزش معادل منابع از دست رفته مجدداً لازم است تحصیل گردد و جامعه مصرف‌کننده دین خود را ادا نماید.