اهمیت مسئولیت اجتماعی برای سرمایه گذاران
گزارش:

اهمیت مسئولیت اجتماعی برای سرمایه گذاران

اخبار مالی-توسعه مسئولیت اجتماعی تا بدانجا گسترش یافته است که با شاخص ESG ( محیط زیست، اجتماع و حاکمیت شرکتی) درهم آمیزی یافته و انفکاک آنها از یکدیگر کار چندان آسانی به نظر نمی رسد.