حساب دخل و خرج دولت منتشر شد + لینک دانلود
گزارش تفریغ بودجه 1399

حساب دخل و خرج دولت منتشر شد + لینک دانلود

اخبار مالی- تامین 85% از کسری ترازهای عملیاتی و سرمایه‌ای در سال 1399 از طریق انتشار اوراق بدهی، منجر به اثر ازدحام بیرونی شده و از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر تورم به افزایش نرخ در سال‌های آتی می‌گردد.