گرایش های سرمایه گذاری نسل هزاره
ظهور ETF های مسئولیت پذیر

گرایش های سرمایه گذاری نسل هزاره

اخبار مالی - سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی به طور فزاینده ای محبوب شده است، به ویژه در میان جوانان، زیرا سرمایه گذاران قصد دارند سبدهایی بسازند که منعکس کننده ارزش های آنها باشد.