روند رشد نقدینگی، رو به کاهش است
رئیس کل بانک مرکزی:

روند رشد نقدینگی، رو به کاهش است

اخبار پولی مالی- رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به روند کاهش نقدینگی در کشور گفت: رشد نقدینگی در مهرماه ۴۲.۸ درصد، در آبان ماه ۴۲ درصد، در آذرماه ۴۱.۴ درصد و در دی ماه ۳۹.۸ درصد بوده است.