اعطای تسهیلات ۲۵۰ میلیارد ریالی به بخش صنعت و معدن
در مناطق برخوردار توسط پست بانك ايران با نرخ ترجيحي صورت گرفت:

اعطای تسهیلات ۲۵۰ میلیارد ریالی به بخش صنعت و معدن

اخبار  مالي- پست بانك ايران و صندوق توسعه ملي، قرارداد سپرده گذاري ريالي سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن واقع در مناطق برخوردار با نرخ ترجيحي را به ارزش 250ميليارد ريال امضا نمودند.