کشور نیازمند مدیریت مصرف در زمستان است
برای عبور از چالش کمبود گاز؛

کشور نیازمند مدیریت مصرف در زمستان است

اخبا مالی- وزیر نفت در روزهای پیشین علی رغم کمبود سوخت زمستانی، به مردم قول داده بود تا حداکثر امکان با قطعی گاز رو به رو نشوند اما مدیریت مصرف مردم نیز در جبران کمبود گاز موثر است.