محور راهبردی بانک پارسیان حمایت از تولیدکنندگان است
در سال" تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها"

محور راهبردی بانک پارسیان حمایت از تولیدکنندگان است

اخبار مالی- در سال" تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها"، اراده بانک پارسیان بر این است که با حمایت و ارائه خدمات مناسب به تولیدکنندگان فعال داخلی و صادر کنندگان از خروج ارز جلوگیری کند.