چرا چین به بازار کربن پیوست؟
گزارش:

چرا چین به بازار کربن پیوست؟

در فاز نخست راه اندازی بازار کربن ملی چین، میزان انتشاردی اکسید کربن شرکتهایی که در فهرست دولت چین قرار گرفته اند به 26 هزار تن در سال می رسد.