بیمه درمان انفرادی، محصول راهبردی بیمه تعاون است
یونس مظلومی:

بیمه درمان انفرادی، محصول راهبردی بیمه تعاون است

اخبار مالی- بیمه درمان انفرادی، محصول راهبردی بیمه تعاون است+ ویدئواخبار پولی مالی- مراکز طرف قرارداد خدمات استانداردی به بیمه گذاران تحت پوشش بیمه درمان انفرادی بیمه تعاون می دهند و در مقابل شرکت نیز به تعهدات خود در مقابل آنها به خوبی عمل می کند.